Kedves Szülők!
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020.09.01-től az étkezési térítési díjak a következők szerint módosulnak:

ÉTKEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Szülők!

Intézményünk étkeztetési rendje szerint étkezést csak az vehet igénybe, aki az iskola által kiadott írásos megrendelőt leadta a gazdasági irodában és az aktuális hónapra szóló befizetése a tárgyhónap 20-ig megtörtént. Az ebben a formában leadott megrendelés mindaddig fizetési kötelezettséget jelent, amíg azt Önök írásban vissza nem mondják az iskola gazdasági irodájában.

Befizetés: tárgyhónapban a kiírt és a honlapon feltüntetett időpontig.
Eseti lemondás: hiányzás esetén (betegség, kirándulás stb.) lehetőség van az étkezés lemondására. A lemondást reggel 10:00-ig kell bejelenteni az iskola gazdasági irodájában. Az így lemondott étkezést másnaptól tudjuk figyelembe venni. Ha a bejelentés később érkezik, akkor egy nappal később tudjuk a lemondást érvényesíteni. A lemondás a következő telefonszámokon: 0659/503-435, 0630/823-7217 (ügyintéző: Gulyásné Szabó Edit), vagy e-
mailben gyorffygazdiroda@gmail.com történhet.

A tanuló hiányzása vagy az étkezésen való meg nem jelenése nem jelenti automatikusan az étkezés lemondását, azt a fent említett módon lehet megtenni!

A KÉSŐN, VAGY EGYÁLTALÁN NEM JELZETT LEMONDÁSSAL JÁRÓ ANYAGI FELELŐSSÉG KIZÁRÓLAG A SZÜLŐT TERHELI!

Ha valaki nem kívánja a következő hónapban az étkezést tovább igénybe venni, azt az előző hónap 25-ig írásban visszamondhatja! Ezzel a határidővel van mód az étkezési típus módosítására is!

Normatív kedvezmények:
A normatív étkezési térítési díjkedvezmény mértéke a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (Gyvt.) 21/B. § (1) bekezdése b)-d) pontja és (2) bekezdés alapján:
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű
iskolai oktatásban részt vevő, gyermek után az intézményi térítési díj 100%-a
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az
intézményi térítési díj 50%-a
c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-a
d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-a
e) azon nevelésbe vett gyermek után, aki bölcsődés, óvodás vagy tanulói jogviszonyban áll és nappali rendszerű
iskolai oktatásban vesz részt, valamint azon utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után, aki tanulói
jogviszonyban áll és nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt, az intézményi térítési díj 100%-a

Normatív kedvezmény igazolása:
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknél:
A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.tv.19.§ (1) alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a gyermek szociális helyzete alapján jogosult. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt az állandó lakóhely szerinti önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell igényelni.
A kedvezmény igénybevételéhez az érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozat szükséges.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 1 évre szól.
A jogosultság érvényességének időpontját figyelemmel kell kísérni. A lejárat előtt 3 hónappal kezdeményezhető a felülvizsgálata.
Lejárt határozat esetén teljes térítést kell fizetni.

2. Három- vagy többgyermekes családoknál:
A kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni:
a) a 18 éven aluli,
b) a 25 évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve felsőoktatásban nappali
tagozaton tanuló, valamint
c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket.
A jogosultság megállapításához a „Nyilatkozat a közös háztartásban élő gyermekek számáról” című nyomtatvány kitöltése szükséges.

3. Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeknél:
A jogosultság megállapításához szükséges dokumentumok:
„Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről” elnevezésű nyomtatvány. Az igazolást a gyermekklinika, gyermek szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa állítja ki.
- Magasabb összegű családi pótlékról szóló MÁK igazolás
Az érvényesség időpontját figyelemmel kell kísérni. A folyamatosság biztosítása érdekében célszerű a felülvizsgálatot időben kezdeményezni.

4. Nevelésbe vett gyermekeknél:
Hivatalos igazolás vagy határozat.

A NORMATÍV KEDVEZMÉNY CSAK EGY JOGCÍMEN ADHATÓ!

Karcag, 2020. szeptember 01.

Kovács Miklós Istvánné
igazgató