A Györffy István Katolikus Általános Iskola pályázatot hirdet

Az alábbi óraadói munkakörök betöltésére:

matematika, informatika, technika, ének, rajz, tantárgy oktatása
napközis feladatok ellátása
logopédiai, pszichopedagógiai feladatok ellátása

A munkaviszony időtartama:

2020. 09. 01- 2021. 06. 15 –ig tartó polgári jogviszony.

A munkavégzés helye: 5300 Karcag, József Attila u. 1. (székhely), 5300 Karcag, Kossuth tér 4. (telephely)

A munkakör keretében ellátandó feladatok:
A meghirdetett pedagógus munkakörre jogszabályban előírt feladatok ellátása az intézmény szabályzatainak, pedagógiai programjának és a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető utasításainak megfelelően. A munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései irányadóak.

Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet;
– magyar állampolgárság;
– foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll;
– teljes cselekvőképesség;
– jogszabályban előírt szakképesítés.

Nyertes pályázat esetén átadandó iratok, igazolások:
– jogszabályban előírt végzettséget igazoló okiratok;
– szakmai önéletrajz;
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a kiadására irányuló kérelem benyújtásának igazolása;
– a helyi katolikus plébános ajánlása.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. 09. 01. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 15. , majd folyamatos.

További információk: az intézményvezetőtől az 59/503-435 vagy a
30/676-6220 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton a következő címre: Györffy István Katolikus Általános Iskola,
5300 Karcag, József Attila u. 1. Kovács Miklósné igazgatónak címezve.

– Elektronikusan a következő címre: gyorffykataltisk@gmail.com

– Személyesen