Megkezdődött a Györffy István Katolikus Általános Iskola első tanéve

A Szent István Római Ka­tolikus Templomban került sor augusztus 31-én, (hétfőn) a Györffy István Katolikus Általános Iskola első tanév­nyitó szentmiséjére, ahol az iskola tanárain, diákjain és a szülőkön kívül egyházi, ál­lami és városi meghívottak – többek között dr. Fazekas Sándor földművelésügyi mi­niszter, országgyűlési képvi­selő.

Az ünnepi szentmisét dr. Ternyák Csaba egri érsek mu­tatta be, Gulyás Zsolt karca­gi, és Bordás Péter törökszent­miklósi plébánosokkal

Dr. Fazekas Sándor földmű­velésügyi miniszter köszöntő­jében a karcagi katolikus kö­zösség múltján keresztül mu­tatott rá az esemény fontos­ságára: Tudjuk azt, hogy ez a település több évszázados ka­tolikus múlttal dicsekedhet. A mi római katolikus őseink 1769 után települtek a város­ba, a zömmel református Kar­cagra és közösséget alakítot­tak ki. Megtartották a hitü­ket, iskolát hoztak létre, egye­sületeket, intézményeket ala­pítottak”. Idővel lélekszámban is gyarapodtak, hiszen míg az 1840-es években mintegy ezer, 1944-ben már hatezer lelket számlált a karcagi római ka­tolikus közösség és a hitben, az összetartozásban és intéz­ményekben is megerősödtek. Ezt a kort aztán egy történel­mi változás zárta le, és nehéz évtizedek következtek. Ezért is „egyedülálló, remek pillanat ez a mostani, hiszen több évti­zedes szünet után a római ka­tolikus egyház Karcagon, újra intézményfenntartó, újra isko­lafenntartó – ami rendkívül je­lentős dolog a város történeté­ben – mondta dr. Fazekas Sán­dor.

A tanévet Kovács Miklósné igazgató nyitotta meg, aki be­szédében köszöntötte az in­tézmény tanári karát, diákjait és a szülőket, ismertette az új tanévvel kapcsolatos tudniva­lókat, az iskola további teen­dőit és lehetőségeit. A szent­misét követően dr. Ternyák Csaba az intézmény két épüle­tét áldotta meg. A 2015. szep­tember 1-jei becsengetéssel megkezdődött a karcagi kato­likus iskola történetének első tanéve.

Elek György

Képek megtekintéséért kattintson ide.