Egyházi fenntartásba került a Györffy István Általános Iskola

Az intézmény profilja nem változik

Az év elején került az ön­kormányzat, a tankerület, a Karcagi Általános Iskola, il­letve a Györffy István Tagisko­la vezetése elé az Egri Főegy­házmegye megkeresése, amely szerint a 2015/16-os tanévtől, tehát szeptemberi kezdéssel szeretné egyházi kezelésbe (át) venni a KÁI Györffy István Tagintézményét.

– Az iskolatörténet új feje­zete kezdődik, hiszen a város egyik nagy múltú oktatási in­tézménye, a református fiú­iskolából lett Györffy István Általános Iskola a nyár folya­mán a katolikus egyház fenn­tartásába került. Mikortól indul az új időszak?

– 2015. szeptember 1-jén kezdi meg működését az új önálló egyházi intézmény, melynek fenntartója az Egri Főegyházmegye sdordináriusa, hivatalos képviselője dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelenleg az átadás-átvétel elő­készületi munkálatai zajlanak a fenntartók között. Mi is ter­vezzük katolikus iskolánk el­ső tanévét. Itt helyben a Kar­cagi Egyházközség plébánosa, Gulyás Zsolt atya segíti a mun­kánkat, akivel jó együttműkö­dési kapcsolat alakult ki, és az a célunk, hogy minél zökkenő mentesebb legyen a fenntartó váltás. Ez a szoros együttmű­ködés azért is lényeges, hiszen az egyházi intézmény világné­zeti szempontból elkötelezett, így a tanulói felvétel és a foglal­koztatásra irányuló jogviszony létesítése Zsolt atya plébánosi ajánlásával történik majd.

– Az intézmény nevét fél­tettem egy kicsit ….

– Teljesen rendben van. Az Egri Főegyházmegye nem ki­fogásolta. így intézményünk új neve: Györffy István Kato­likus Általános Iskola. Megke­restem levélben Györffy István leszármazottait, többek között dr. Granasztói Pétert, a Magyar Néprajzi Múzeum főmunkatár­sát, aki Györffy István déduno­kája. Az ő segítségével felvettem a kapcsolatot a leszármazot­takkal. Már Granasztói Péter azt válaszolta a család nevében: nagyon nagy örömmel tölti el őket, hogy a város ennyire ra­gaszkodik Györffy István nevé­hez. Azóta minden élő unokája örömmel járult hozzá a név to­vábbi viseléséhez. A leszárma­zottakat is szeretnénk meghív­ni az első tanévnyitónkra.

– Változott-e az iskola pro­filja?

– A profilunkban változás nem történt, mert úgy vélem az eddig elért tanulmányi ered­mények, versenyeredmények, és a beiskolázási adatok mind azt mutatják, hogy amit mi eb­ben az iskolában szakmailag tettünk az jó, és azt tovább kell vinni. Az Egri Főegyházmegye pedig mindent úgy vesz át, úgy viszi tovább ahogy az eddig is volt. Az átalakítás folyamatát a katolikus szellemiség jegyében fokozatosan valósítjuk majd meg. így iskolánk fő profilja – az emelt szintű angol nyelvi oktatás is – megmarad. A gye­rekek már első osztálytól kezd­ve harmadik osztályig heti egy órában, negyedik osztályban heti három órában tanulják az angol nyelvet. Ötödik osztály­ban csoportbontásra kerül sor: a haladó csoportok heti öt órá­ban, az általános tanterv sze­rint tanulók heti három órá­ban foglalkoznak az idegen nyelvvel. Ez a rendszer lehe­tővé teszi, hogy a nyolcadik év végére alapfokú vagy középfo­kú nyelvvizsgára készítsük fel a gyerekeket. A szaktanáraink ezt a módszert magas szint­re fejlesztették, és az évek alatt nagy gyakorlatot is szereztek benne. A folytatása a szülők ré­széről és az intézmény részéről is elvárás. Az iskola másik jel­legzetessége, a néptánc okta­tás is folytatódik. Heti egy órá­ban, a testnevelés órák keretén belül foglalkoznak a gyerekek néptánccal – most már min­den osztályban. Természetesen ezután is szeretnénk megtar­tani a Györffy Napok keretén belül rendezett néptánc gálát. Egyébként minden jó hagyo­mányunkat tovább viszünk, aminek az egyház részéről semmi akadálya nincsen, sőt, elvárják, hogy ami eddig jól működött az iskolában, az to­vábbra is folytatódjon.

– Mennyiben változik meg az iskolai élet szeptembertől?

– Katolikus iskolává válunk, s ennek megfelelően a peda­gógiai programunkban meg­jelenik a katolikus szellemi­ség. Minden osztályban lehető­ség lesz a hittan tanulására he­ti két órában. A gyerekek nem­csak katolikus hittant, hanem református hittant is tanulhat­nak, hiszen az iskola az öku­menikusságot vallja. így az ed­digi gyakorlatnak megfelelő­en a Györffybe járó reformá­tus gyerekek a református hit­tant tanulhatják majd és a kon­firmációra való felkészülésre is lehetőségük nyílik. A katolikus hittant tanulókat ugyanígy fel­készítik a hitoktatók a bérmá­lásra, az első áldozásra. Min­denkinek a lelkiismeretére van bízva, hogyan fogadja el a ka­tolikus szellemiséget. Szeret­nénk, ha minél többen csatla­koznának hozzánk, de nagyon fontos elvünk, hogy fokozato­san és önkéntes alapon köze­lítsük meg ezeket a hitéleti dol­gokat. Az évnyitó és az évzáró ünnepségek, valamint a hús­vét és a karácsony kerül majd megünneplésre a templom­ban, ám nyilván más tartalom­mal, mint ahogy az eddig tör­tént. Az iskola bekapcsolódik az egyház liturgikus rendjébe. Az én tervem az, hogy minden osztály választ magának egy szentet, hiszen sokukkal már az általános iskolában megis­merkedhettek a gyerekek. A szentek életén keresztül kerül­jenek minél közelebb a vallás­hoz. Másrészt minden tante­remben elhelyezünk egy-egy feszületet és két rövid imádsá­got, amelyeket a tanítás kezde­tén és a végén elimádkozunk.

– Milyen létszámmal kez­dik az újabb (az első) tan­évet?

– Most már minden évfo­lyamon két osztályunk indul. A két első osztályban összesen ötvenhét tanuló kezdi meg ta­nulást, de a többi osztályaink is hasonló létszámot képviselnek. Néhány tanuló távozott ugyan az intézményből, de az előző időszakhoz hasonló létszám­mal, mintegy négyszáz tanuló­val és harmincegy tanárral in­dítjuk az évet. A 2015. augusz­tus 31-ei tanévnyitó a katoli­kus templomban kerül meg­rendezésre, erre érkezik hoz­zánk dr. Ternyák Csaba érsek úr, ő a szentmise fő celebránsa, és dr. Fazekas Sándor földmű­velésügyi miniszter úr, aki kö­szöntőt mond.

Elek György