“Öltözz zöldbe!”

A Szent Erzsébet Óvoda óvodásai csatlakoztak az „ÖLTÖZZ ZÖLDBE!” – Zöld Óvoda flashmob rendezvényhez 2023. március 20-án a Múzeumparkban. Vidám hangulatban köszöntötték a tavaszt.

Hirdetmény

A 2023/2024-ES ÓVODAI ÉV BEIRATÁSÁHOZ A SZENT ERZSÉBET TAGÓVODÁBA

az Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően a Györffy István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda a 2023/2024-es nevelési évre történő beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról, az óvodaköteles korú gyermekeket, nevelő szülőket az alábbiak szerint tájékoztatja: Az óvodai beíratás időpontja:

2023. április 24-én (hétfőn) 7:30 – 17:00 óra között

2023. április 25-én (kedden) 7:30 – 17:00 óra között
Helyszíne: 5300 Karcag, Püspökladányi út 14.
A fent jelzett napokon kell beíratni a gyerekeket, akik 2023. augusztus 31. napjáig betöltik a harmadik életévüket, és beírathatók azok a gyermekek is, akik az előbb jelzett időpontig két és fél évesek lesznek.

Óvodai beiratkozás

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 01.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben foglalkozáson részt venni. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételről számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.


Óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
  • a szülő személyi azonosító hatósági igazolványát,
  • a szülő lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleményét, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek esetében a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleményét,
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági határozatát,
  • a gyermek hátrányos helyzetéről, vagy halmozottan hátrányos helyzetéről szóló határozatot – ha van ilyen.

Óvodai felvétel

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – a törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Óvodánknak felvételi körzete nincs.

Karcag, 2023. február 14.

Kovács Miklós Istvánné
igazgató

Jelentkezés a Szent Erzsébet Katolikus Óvodába a 2023/2024-es nevelési évre

Tájékoztatom a Györffy István Katolikus Általános Iskola Szent Erzsébet Óvodája (Püspökladányi út 14.) iránt érdeklődő kedves szülőket, hogy a szándéknyilatkozati lapok az iskola titkárságán (József A u. 1.) vehetők át hétköznapokon 7:45-15:45 óra között.

Tel: 06/59/503-435

email: gyorffy.kataltisk@gyorffykataltisk.hu

Óvodánk szeretettel várja az érdeklődő szülőket!

Kovács Miklós Istvánné                                                                                       

igazgató