Ügyes kezek kiállítás

A Györffy napok keretében iskolánk tanulóinak munkáiból kiállítás került megrendezésre az egyik tanteremben.

A kiállításon látható alkotásokat Technika és tervezés órákon, Kézműves foglalkozásokon készítették a diákok. A 6. b osztályból négy lány szívesen horgol szabad idejében. Ezeket az aranyos figurákat is megcsodálhattuk.

Antalócziné Balog Ágnes

szakkörvezető

Hirdetmény

A 2023/2024-ES ÓVODAI ÉV BEIRATÁSÁHOZ A SZENT ERZSÉBET TAGÓVODÁBA

az Egri Főegyházmegye, mint fenntartó a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltaknak megfelelően a Györffy István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda a 2023/2024-es nevelési évre történő beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról, az óvodaköteles korú gyermekeket, nevelő szülőket az alábbiak szerint tájékoztatja: Az óvodai beíratás időpontja:

2023. április 24-én (hétfőn) 7:30 – 17:00 óra között

2023. április 25-én (kedden) 7:30 – 17:00 óra között
Helyszíne: 5300 Karcag, Püspökladányi út 14.
A fent jelzett napokon kell beíratni a gyerekeket, akik 2023. augusztus 31. napjáig betöltik a harmadik életévüket, és beírathatók azok a gyermekek is, akik az előbb jelzett időpontig két és fél évesek lesznek.

Óvodai beiratkozás

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 01.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben foglalkozáson részt venni. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételről számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.


Óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
  • a szülő személyi azonosító hatósági igazolványát,
  • a szülő lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleményét, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek esetében a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői véleményét,
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági határozatát,
  • a gyermek hátrányos helyzetéről, vagy halmozottan hátrányos helyzetéről szóló határozatot – ha van ilyen.

Óvodai felvétel

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – a törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Óvodánknak felvételi körzete nincs.

Karcag, 2023. február 14.

Kovács Miklós Istvánné
igazgató

Farsang az 5.a osztályban

2023. február 3-án, péntek délután osztálybulit tartottunk. Igaz, már nem mindenki öltözött be az osztályból, de az együtt töltött idő jó hangulatban telt el. Ettünk, ittunk, játszottunk, táncoltunk, tombolát húztunk.

Antalócziné Balog Ágnes
osztályfőnök

Györffy Tehetségpont

A Györffy István Katolikus Általános Iskola és Szent Erzsébet Óvoda mindig is elkötelezett híve volt a tehetséggondozásnak.

Az elkövetkező években még nagyobb hangsúlyt szeretnénk fordítani a tehetségek felismerésére, gondozására, fejlesztésére.

Ennek az elhatározásnak megfelelően 2022. november elején Györffy Tehetségpont  néven iskolánk regisztrált a Magyar Tehetséghálózathoz.

Antalócziné Balog Ágnes
Györffy Tehetségpont vezetője

Könyvtári „Vakrandi” az 5.a osztályban

2023. február 7-én Szabó Péterné Kati néni a városi gyermekkönyvtárból látogatta meg az osztályunkat.

Az óra során játszottunk, igaz-hamis kérdéseket oldottunk meg a városi könyvtárral kapcsolatban, majd kortárs ifjúsági irodalmi művekkel ismerkedtünk meg.

Köszönjük a lehetőséget!

Antalócziné Balog Ágnes és az 5.a osztály

Jelentkezés a Szent Erzsébet Katolikus Óvodába a 2023/2024-es nevelési évre

Tájékoztatom a Györffy István Katolikus Általános Iskola Szent Erzsébet Óvodája (Püspökladányi út 14.) iránt érdeklődő kedves szülőket, hogy a szándéknyilatkozati lapok az iskola titkárságán (József A u. 1.) vehetők át hétköznapokon 7:45-15:45 óra között.

Tel: 06/59/503-435

email: gyorffy.kataltisk@gyorffykataltisk.hu

Óvodánk szeretettel várja az érdeklődő szülőket!

Kovács Miklós Istvánné                                                                                       

igazgató